استیکر

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 5 تومان
  • بستن جزییات

*جنس مورد استفاده استیکر درجه 1 با کیفیت چاپ عالی می باشد

* زیریک متر مربع برمبنای یک متر محاسبه می گردد

* قیمت استیکر بر مبنای عرض موجود حساب میگردد

* عرض 1.27 موجود می باشد

استیکر

روی سفارش

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .doc, .docx