بنر چینی

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 2 تومان
  • بستن جزییات

*جنس مورد استفاده بنر چینی درجه 1 با کیفیت چاپ مناسب می باشد

* زیریک متر مربع برمبنای یک متر محاسبه می گردد

بنر چینی

روی سفارش

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .doc, .docx